12. Sınıf Dil Anlatım Tüm Kitabın Cevapları

İNDİR:>> 12.S___Dil_ve_Anlat___retmen_Kitab_zip download


12.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları

Sayfa 67

Hazırlık

1. “Hayatımı Yazsam roman olur.” Sözü, romanın insanı baz alarakyaşadığı ya da yaşayabileceği olayları belirli bir zaman, mekan vekişiler çerçevesinde anlattığına işaret etmektedir.Çünkü insanoğlu,yaşadığı bu dünyada zamandan, mekandan ve olaylardan bağımsız değildir.

Sayfa 68

5. Etkinlik:
Ortak olarak okuduğunuz 3 romanı sınıfta anlatınız.

6. Etkinlik

Aşk-ı Memnu romanının olay örgüsü şu şekildedir.

- Adnan Bey’in eşinin bir süre önce ölmesiyle şimdiki hayatlarının anlatılması.
- Adnan Bey’in Göksu’da sandal gezintisi yapması ve Firdevs Hanım’la tanışması
- Adnan Bey’in Bihter ile evlenmesi
- Bihter’in konağa gelişiyle yeni bir düzenin konakta başlaması.
- Nihal’in Behlül ile Bihter’in konuşmalarını duyup aralarındaki ilişkiyi öğrenmesi.
- Beşir’in bütün olup biteni Adnan Bey’e anlatması.
- Bihter’in intihar etmesi.
- Adnan Bey ve Nihal’in yeniden baş başa kalması.

Sayfa 69

1. Olay örgüsünü oluşturan parçalar, romanın teması etrafında bir arayagetirilmiş ve birbirini tetikleyen parçalar olarak kurgulanmıştır.
2. Aşk-ı Memnu romanındaki olayların kronolojik sırası şöyledir:
- Adnan Bey’in eşini kaybetmesi
- Göksu gezintilerine katılması
- Bihter ile evlenmesi
- Behlül ile Nihal’in nişanlanması
- Bihter’in Adnan Bey ile evliliğinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra yine bir Göksu gezintisi akşamı benliğini sorgulaması.
- Behlül ile Bihterin ilişkisinin başlaması.
- Nilah’in bu ilişkiyi Behlül’ün cüzdanından düşen nottan yola çıkarak öğrenmesi ve bayılması
- Zenci köle Beşir’in her şeyi Adnan Bey’e anlatması.
- Bihter’in intihar etmesi.

Sayfa 69 70 72

7. Etkinlik• Verilen şemaya göre, kronolojik olay zinciri, zamanı bir bütün olarakkapsamaktadır.Olay örgüsü ise bir bütün halindeki bu zamanın belirlibir kısmı ya da anını içermektedir.

8. Etkinlik
Kişiler:
• Adnan Bey: Hali vakti yerinde, kırk beş yaşlarında bir İstanbulbeyefendisidir. Eşinin ölümü üzerine Bihter ile evlenmiş ve konağındakiyaşamına devam etmiştir.
• Bihter: Hafif meşrepliği ile tanınan Melih Bey Takımı’nın bir üyesive Firdevs Hanım’ın kızıdır.Sadık kalacağı zengin bir koca bulmak vemutlu bir yaşam kurmak arzusuyla Adnan Bey ile evlenir.Fakat ona sadıkkalamayarak Behlül ile bir aşk-ı memnu(yasak aşk) yaşar.
• Nihal: Adnan Bey’in masum ve meleksi bir portre olarak sunulan, gençkızlık dönemine girişinden Behlül ile nişanlanmasına kadar hayatı hepbaşkalarının kararı ile yönlendirilen bir kızdır.
• Behlül:Adnan Bey’in yeğeni olan ve konağa rahatlıkla girip,çıkabilen, Nihal ile nişanlanıp Bihter ile yasak bir aşk yaşayan,Beyoğlu’nun sorumluluk gerektirmeyen günübirlik ilişkilerinden gerikalmayan pragmatik birisidir.
• Beşir: Adnan Bey’in konağında çalışan ve yaşanan yasak ilişkiye veNihal’in acıklı durumuna dayanamayıp her şeyi Adnan Bey’e anlatan zenciköledir.

*** Aşk-ı Memnu’dan alınan yukarıdaki olay halkasının teması “yasak aşkın ya da ihanetin sonu”dur.
*** Aşk-ı Memnu romanındaki olay halkalarında bulunan temalar, romanıntemasına paralel olarak sunulan, onu değişik açılardan tamamlayanparçalardır.

3. Soru:Aşk-ı Memnu romanının teması “yasak aşk”tır. Bu tema romandayaşanan yasak aşkın insan hayatları üzerindeki etkisi üzerindenanlatılmıştır.
4. Soru:Aşk-ı Memnu romanının teması “yasak aşk”tır.Romandaki bu tema,romanın yazıldığı Servet-i Fünun Dönemi edebiyatçılarının benimsediği“sanat, sanat içindir” anlayışıyla örtüşmektedir.Çünkü bu anlayışbireyselliği beraberinde getirir.Kendisinden önceki Tanzimat Dönemininaksine toplum sorunlarına eğilmek yerine bireysel duyuş, düşünüş vezevk baz alındığı için böyle bir tema seçilmiştir.Servet-i Fünunromanlarında sosyal çevre, aile ile sınırlandırılarak toplum yerineaile fertleri arasındaki olaylar anlatılmıştır.Servet-i Fünun’un bütünromanlarında “aşk,kötümserlik ve kaçış” üç ana unsur olarak karşımızaçıkar.Aşk-ı Memnu romanının teması da bu bakımdan romanın yazıldığıdönemin özelliklerine uyar.

Sayfa 73

9. Etkinlik
Aşk-ı Memnu romanındaki mekanlar ve özellikleri şunlardır:
• Konak: Adnan Bey’in sahibi olduğu, kızı Nihal, oğlu Bülent vemahiyetinde çalışanlarla birlikte yaşadığı, romandaki olayların anamerkezidir.
• Göksu: Sandal sefalarının yapıldığı, Adnan Bey’in hayatına yeni biryön verdiği, Bihter’in içindeki kadını uyandıran dönemin meşur eğlenceyeridir.
• Ada: Roman kahramanlarının ruhen sıkıldıkları zamanlarda bir kaçış ve dinlenme yeri olarak kullandıkları mekandır.

Sayfa 75 – 77

10. Etkinlik Tablo
Kronolojik Zaman
• Adnan Bey’in Göksu gezisi
• Bihter ile Adnan Bey’in evliliği
• Bihter ile Behlül’ün ilişkisinin başlaması
• Adnan Bey’in her şeyi öğrenmesi
• Bihter’in intiharı ana zamanlardır.
Zamanda Geriye Dönüşler:
• Romanda Bihter’in evliliğinin üzerinden bir yıl geçtikten sonrakendisiyle hesaplaşırken çocukluğunu hatırlaması romandaki en belirgingeriye dönüştür.

11. Etkinlik:
Olay örgüsündeki zaman, bir bütün olan kronolojik zamanın içinden alınan bir konumundadır.Kısaca söylemek gerekirse bütünden bir parçadır.

Sayfa 78

12. Etkinlik:
Verilen metinden de anlaşılacağı üzere, anlatıcı, romanın olay örgüsü,kişiler, zaman ve mekan unsurlarının belirli bir temaya göre bir arayagelip bir anlam kazanmasındaki temel taşıdır.Başka bir ifadeyle okurungözleri durumundadır.

13. Etkinlik – Tablo

Hakim(ilahi) Anlatıcının bakış Açısı:
• her şeyi bilen, her şeye hakim anlatıcıdır.
…..
Sayfa 79

15. Etkinlik
• Aşk-ı Memnu romanında öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılmıştır.
• Romanda dil göndergesel işlevdedir.
• Söylenmek istenilenin karşı tarafa(alıcı) tam anlamıyla çağrışımyapması, anlatıla doğrultusunda seçilen anlatım türü ve dilin işleviile ilgilidir.

16. Etkinlik
• Aşk-ı Memnu romanı realizm akımı doğrultusunda kaleme alınmıştır.
• Realist anlayış Aşk-ı Memnu romanındaki olay örgüsü, kişiler, zamanve mekan unsurları ile romanın temasının gerçekçi bir dilleanlatılmasını ve okurda gerçeklik duygusu uyandırmasını sağlamıştır.

Romantizm:
- Sefiller, Yazarı: Victor Hugo, Konusu: “Jan Valjan’in yaşamı”

Realizm:
- Madame Bovary, Yazarı: Gustave Flaubert, Konusu: Yasak Aşk

17. Etkinlik
Okuduğunuz herhangi bir romanla ilgili (ör. Aşk-ı Memnu) kişisel duygu ve düşüncelerinizi yansıtan yazılar kaleme alınız.

Sayfa 80

18. Etkinlik
Tarihi Roman: Devlet Ana, Osmancık
Macera Romanı: Monte Cristo, Kontu, Robinson, Cruose,
Sosyal Roman: Sinekli Bakkal, Saatleri ayarlama Enstitüsü, Kiralık Konak
Tahlil Romanı: Eylül

19. Etkinlik:
1. Grup: Yeşil Gece adlı romandan alınan metin parçası ifadenin birengele uğramadan akması, gereksiz söz tekrarlarından kaçınılması ileses akışını bozan, telaffuzu zor seslelere yer vermemesi açısındanakıcıdır.
2. Grup: Verilen metin parçası gereksiz ifadelerin bulunmamasını veanlaşılması güç cümlelere yer verilmemesi açısından duru-açıktır.
3. Grup: Verilen metin parçasının sade ve süssüz olması, duygu vedüşüncelerin kesin ve kısa ifadelerle dile getirilmesi açısındanyalındır. Romanın akıcı, duru-açık ve yalın olması yapısının vetemasının okura tam anlamıyla ulaşması açısından önemlidir.

20. Etkinlik:
Anlatım Bozukluğu bulunan cümleler:
• Rıhtımdaki – Kıyamet ve Mahşer gününü düşünürken bile tasavvuredemedi – kalabalığı, Galata ve İstanbul sırtlarında birbirinin üstünekurulmuş, havalara asılmış gibi görünen binaları, kubbeleri bulanıkgözlerinin ne çıldırtıcı bir ahret rüyası içinde göründüğünühatırlıyordu.(Ek fazlalığı)
• Artık, ne düşündüğünü ne istediğini, bu dünyada vazifesi ne olduğunu biliyordu.(Ek eksikliği)
Cümlelerin düzeltilmiş halleri:
• Rıhtımdaki – Kıyamet ve Mahşer gününü düşünürken bile tasavvuredemediği – kalabalığı Galata ve İstanbul sırtlarında birbirinin üstünekurulmuş, havalara asılmış gibi görünen binaları, kubbeleri bulanıkgözlerinin ne çıldırtıcı bir ahret rüyası içinde gördüğünü hatırlıyordu.
• Artık, ne düşündüğünü ne istediğini, bu dünyada vazifesinin ne olduğunu biliyordu.

21. Etkinlik

İsim: sabah, elbise
Sıfat: siyah, yeni
Zarf: birkaç, üçgün
Zamir: bu, o
Edat: ….
Bağlaç: ile, ve
Ünlem: ….
Fiil: al- tut-
• Bu kelime türleri romanın anlamının tam olarak algılanması amacıyla kullanılmıştır.

Sayfa 81

23. Etkinlik
- Verilen metne göre Atatürk’ün en belirgin liderlik özellikleridoğuştan gelen sezgi, araştırmacı turum, çok okuma özelliği ile kararlıolması ve kararlı davranmasıdır.

Sayfa 83
Anlama Yorumlama
1. Romanın toplumun aynası olduğu düşünülürse toplum için ne kadarönemli olduğu da anlaşılacaktır.Çünkü edebi bir eser olarak roman,ortaya çıktığı toplumun maddi ve manevi bütün kültür unsurlarını başkabir deyişle zihniyetini bünyesinde barındırır.Bununla birlikte toplumayol gösterme ve ilerleme yolunda topluma öncülük etmek gibi bir işlevede sahiptir.

Sayfa 84 85 86

24. Etkinlik:-fikirle.com-
Roman olay örgüsü, birbiriyle ilişkili olayların zincirleme akışıylaoluşur ve romanın yapı unsurlarından en önemlisini meydana getirir.İşte resimdeki nar da, küçük parçaların bir araya gelmesiyle oluşan biryapıya sahiptir.

25. Etkinlik:-fikirle.com-
Siz de okuduğunuz bir romanı (inceleme yönünde tahlil edilen Aşk-ı memnu ile ders kitabında değişik yönleriyle verilen romanlar gibi) verilen plana göre inceleyiniz.

26. Etkinlik: -fikirle.com-
Ateşten Gömlek romanında Atatürk bir roman kahramanı gibi fakat geriplanda, bir lider olarak anlatılmıştır.Onun vatanı ve milleti içinyaptıkları Kurtuluş Savaşı’nın seyrine paralel olarak verilmiştir.

Ölçme ve Değerlendirme
1. ……… karakter ………
………tip ………
………kahraman anlatıcı ………
2.
D
D
Y (Romandaki anlatıcı, varlığından söz edilen hayali bir anlatıcıdır.)

3.Doğru Cevap “C” seçeneğidir. “babamın” sözcüğü gereksiz olarak ikinci kez tekrar edilmiştir.
4. C
5. B : “serin” sözcüğü sıfat, diğerleri isimdir.
6. D: “onun” ve “senin” zamirlerinden hangisi olduğu belirsizdir.
7.C
8. C: Soru sıfatı olarak kullanılmıştır.
9. B